Historie

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Naurey Golden Soils Secondary School (NGSSS.) I dette projekt har TES i første omgang udelukket samarbejdet om opførelsen af skolen med skolens ejer og director, Steven Ndosi. Siden 2015 er samarbejdet udvidet til at være et samarbejde med en lokal NGO, ECOI, om dels skolebyggeriet og dels den fremtidige skoleudvikling. Ambitionen har fra starten været at skabe en skole, som bygger på demokratiske principper om medindflydelse og dialog og en kobling mellem teori og praksis i undervisningen.

Byggeriet af skolen startede i 2015. Jorden, som skolen opføres på, har tidligere været en del af Steven Ndosis kaffeplantage. Ud over jorden har Steven investeret sin pension og al overskud fra sine indtægter i projektet. TES har gennem årene samlet midler ind gennem medlemmernes kontingenter og donationer, salg af kunsthåndværk og donationer fra private firmaer.

I 2018 lykkedes det foreningen at få Steven til Danmark på et to ugers ophold. Takket være donationer fra bl.a. foreningens medlemmer blev  rejse- og opholdsudgifterne finansieret. Formålet med opholdet var, at Steven gennem skole- og institutionsbesøg kunne hente inspiration til skolens fremtidige pædagogik. Steven holdt foredrag forskellige steder i landet og naturligvis også for foreningens medlemmer og andre interesserede. Opholdet var en succes, og Steven tog hjem med mange nye ideer.

 

I 2018 skiftede TES navn til TES Skolen i Afrika. Navneskiftet viser den udvikling, foreningen har været igennem: fra udelukkende at støtte eet privat projekt, en privat skole, til ønsket om at brede vores indsats ud til områdets øvrige skoler. I samme periode er foreningens engagement også blevet udvidet til i højere grad at samarbejde med det omkringliggende civilsamfund. Som konsekvens heraf har TES Skolen i Afrika truffet den beslutning, at når fase 1 af skolebyggeriet er afsluttet, og skolen åbner januar 2021, vil foreningen primært koncentrere sig om i samarbejde med ECOI at medvirke til skolens pædagogiske udvikling.

TES Skolen i Afrika har fået midler til gennem CISU (Civilsamfund i Udvikling) at etablere et Folkeoplysningscenter, som skal have til huse i NGSSSs bibliotek, men fungere uafhængigt af skolen. Folkeoplysningscentrets aktiviteter retter sig mod alle unge og voksne i området, Nkoanrua Ward, og hensigten er at bringe viden og indsigt ud til befolkningen om relevante dagligdagsemner, f.eks. sundhed, ernæring og effektive- og klimavenlige dyrkningsmetoder. Initiativet til Folkeoplysningscentret er kommet fra nogle lokale borgere. Billedet viser den næsten færdigrenoverede bygning, hvor biblioteket skal være. P.g.a. COVID-19 er projektets start udskudt flere gange, men blev endelig iværksat august 2021. Projektet forløber foreløbig for 1 år.

 

Siden 2019 er foreningen gået i samarbejde med et IT-firma, inLogic, Horsens, om udvikling af en primary school, Moivaro Primary School. Skolen ligger i et fattigt område. I projektet har vi desuden samarbejdet med Vijiji Foundation. I første omgang har inLogic doneret skoleborde- og bænke til en klasse med 80 elever. Billedet viser en af bygningerne på Moivaro Primary School.

Januar 2021 har TES Skolen i Afrika fået midler til at installere elektricitet med solceller fra Merkur Andelskasse på Moivaro Primary School. Projektet blev færdigt i vinteren 2021. Projektet er vigtigt, fordi mange af eleverne mangler de mest elementære undervisningsmidler og derfor er helt afhængige af at kunne læse, hvad læreren skriver på tavlen. Det kan godt være svært, da tavlerne er dårlige, og klasselokalerne er mørke. Vi er sikre på, at installation af elektricitet i alle skolens lokaler vil medvirke til at højne elevernes læring. Juli 2021 har foreningen doneret en gate til skolen.

November 2021 har TES Skolen i Afrika fået installeret elektricitet med solceller på en anden offentlig primary school, Ambureni Primary School. Ambureni ligger lige som Moivaro i et fattigt område og slås med de samme problemer som Moivaro. Skolen mangler næsten alt, og mange af forældrene lever under så vanskelige vilkår, at de ikke har mulighed for at give midler til forbedringer. Midler til projektet er doneret af Merkur Fonden.

 

En vigtig forudsætning for, at projekterne bliver en succes, er, at foreningens medlemmer medvirker til at løfte opgaverne. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne til at blive aktivt deltagende i de forskellige projekter. Vi er naturligvis åbne for nye og relevante projekter, så længe de holder sig inden for foreningens formål: uddannelse og oplysning.

Nogle af medlemmerne bidrager allerede nu med oplysning om foreningens virke. Andre har taget initiativ til at iværksætte f.eks. relevante kurser for lærerpersonale på Naurey Golden Soils Secondary School, indsamle skolemøbler og indsamle midler til at etablere et skolekøkken på Poli Secondary School.

Bestyrelsen har tilpasset foreningens formålsformulering, så den i højere grad afspejler det arbejde, som foreningen udfører. Vi er af den overbevisning, at forbedrede livsvilkår og uddannelse er vigtige faktorer i bekæmpelsen af ulighed og fattigdom. Den nye formålsformulering er vedtaget på Generalforsamlingen 18. november 2021.

 

”FORM 1 på Golden Soils Secondary School januar 2021.”

 

Hvert år i februar arrangerer TES Skolen i Afrika en medlemsrejse. Formålet er både at give medlemmerne mulighed for med egne øjne at se, hvad foreningens midler anvendes til og give viden om Tanzania, og hvorfor det giver god mening at støtte TES Skolen i Afrikas arbejde. Vi samarbejder med to andre NGO`er, Masaibarn og Østafrikas Venner, om medlemsrejsen. På billedet til højre ses gruppen, som deltog i medlemsrejsen februar 2020.